Joannes Verflieren, linnenfabrikant in Woensel

Joannes was de achterkleinzoon van Guilhelmus Jans van Flierden en werd als zoon van Aegidius van Flierde en Henrica van Houtum op 20-1-1804 te Woensel gedoopt. Joannes werd, net als zijn vader, linnenfabrikant in Woensel en trouwde op 25-9-1862 met Wilhelmina Strijbosch.

Het adres waar Joannes zijn linnenfabriek had (kadaster sectie E1277 en E1278) was eerst bekend als Straat 78, vanaf 1921 als Woenselsestraat 76 en sinds 1934 als Woenselsestraat 328.

Later lag de toegang tot pand 328 aan de zijkant van pand Woenselsestraat 330, maar het is niet zeker of dit altijd zo is geweest. Naast het latere huisnummer 330 was destijds een steen te zien met daarop de naam van Joannes en het vermoedelijke jaartal van vestiging van de fabriek, 1864.

De fabriek bleef tot zijn overlijden op 7-4-1880 zijn eigendom. Zijn weduwe Wilhelmina Strijbosch bleef daar nog tot aan haar overlijden op 11-6-1899 wonen.

Hendrica Catharina Canuta (Canida) Verflieren, als enige nog in leven zijnd kind van Joannes Verflieren en Wilhelmina Strijbosch trouwde op 30-05-1893 in Woensel met Theophillus Henricus Gerardus Kerssemakers, geboren te Gestel op 14-12-1870. Vanaf 1893 tot 1900 wonen zij bij de linnenfabriek in Woensel, daarna op de Hoogstraat 123 in Gestel. Op 24-3-1905 verkopen Theofilius en zijn echtgenote voor notaris de Wit uit Veldhoven aan Cornelis MariŽn: "Een heerenhuis met fabriek, erf, tuin en boomgaard gelegen te Woensel en op den kadastralen legger dier gemeente bekend onder sectie E nummers 1866 1865 en 2157 geheel groot samen in grond achtentwintig aren vijftig centiaren benevens een strook grond ter breedte van een meter gelegen te Woensel kadaster Sectie E gedeelte zuid afgepaald van nummer 1953 groot circa vijftig centiaren", hen aangekomen uit erfopvolging van Johannes Verflieren en Wilhelmina Strijbosch. Wegens de waterput op het perceel E1953 bestaat er een erfdienstbaarheid ten behoeve van E1956 en E1957. Van de prijs van fl 3.150 betaalt MariŽn fl 450 contant en blijft fl 2.700 schuldig tegen 4% per jaar.

De opeenvolgende eigenaren van de woonhuizen en de fabriek:

De nalatenschap van Joannes

De memories van successie (Eindhoven, deel 72-122) van Joannes van 5-10-1880 geeft een goed beeld van de bezittingen, die hij als linnenfabrikant heeft opgebouwd. Volgens de verklaring van Wilhelmina Strijbosch, moeder en voogdes van haar minderjarige dochter Hendrica Catharina Canuta Verflieren, geboren uit haar huwelijk met wijlen haar echtgenoot met wie zij in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd en domicilie kiezende ten haren woonhuize, is Johannes Verflieren op 7-4-1880 in zijn laatste woonplaats Woensel is overleden. Volgens de wet is zijn minderjarige dochter de enige erfgenaam, echter Johannes heeft op 8-8-1861 voor notaris Wilhelmus Huijsmans te Eindhoven in testament vast laten leggen dat "zijne echtgenoote Wilhelmina Strijbosch aangesteld is tot zijne eenige en algeheele erfgenaam van alle roerende en onroerende goederen welke hij aan haar zal nalaten en waarover hij tijdens zijn overlijden geen beschikking hebben zal".

Over de totale nalatenschap ter waarde van f 17751,26 zijn de erfgenamen in totaal f 244,96 aan successierecht en opcenten verschuldigd.

Het actieve deel van de nalatenschap van de erflater, gewaardeerd op de verkoopwaarde ten dage van overlijden, vertegenwoordigd hierin een totaalbedrag van f 19166,66 en is vervolgens omschreven als:

 • voor de helft onverdeeld in een huis en erf, fabrieksgebouw en een perceel tuin gelegen te Woensel, kadastraal bekend in Sectie E nummer 1865 en 1866 door den erflater bewoond geweest, benevens 19 arbeiders woningen met de ..... en 3 .... tuin, gelegen als voor en bij het kadaster bekend in Sectie E nummers 1169, 1533, 1953, 1954, Sectie F nummers 1802, 1803, 1804, 2130, 2132, 2133, Sectie E nummers 1971, 1975, 2025, 2026, 1955, 1956, 1957, 2036, 2157, 2158, 2159, Sectie F nummer 2647, voor het geheel groot met de huisplaatsen 82 aren, 63 centiaren, zijnde een bedrag van f 6300,-
 • de helft onverdeeld in 50 percelen bouwland, percelen teelland, een perceel hakhout en een perceel boomgaard thans bouwland, gelegen te Woensel, kadastraal bekend in Sectie E nummers 1247, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1601, 1745, 319, 323, 1170, 1215, 1602, 322, sectie F nummer 1800, sectie F nummer 1248, 1973, sectie F nummer 152, voor het geheel groot 3 hectaren, 52 aren, 95 centiaren, zijnde een bedrag van f 1920,-
 • de helft onverdeeld in 4 percelen ontgonnen tot dennenbosch en bouwland gelegen als voor, kadastraal bekend in Sectie B nummers 905, 1572 en 1573, Sectie A nummer 1270 in het geheel groot 2 hectaren, 96 aren, 70 centiaren, zijnde een bedrag van f 315,-
 • de helft onverdeeld in 3 percelen bouwland, een perceel hakhout en een perceel dennenbosch, gelegen als voor in sectie A nummer 54 en 55, sectie E nummers 9, 370 en 1383, voor het geheel groot 94 aren, 85 centiaren, zijnde een bedrag van f 360,-
 • de helft onverdeeld in 3 percelen hakhout en een perceel heide gelegen in de gemeente Son en bij het kadaster bekend in sectie A, nummers 1580, 1581, 1582 en 1583, voor het geheel groot 1 hectaar, 2 aren, 30 centiaren, zijnde een bedrag van f 130,-
 • de helft in meubilaire goederen en huisraad, kleederen en lijflinnen, fabrieksgereedschappen, eetwaren en en bouwstoffen en verder wat zich in zijn huis bevindt, zijnde een bedrag van f 4697,885
 • de helft in onderscheiden schuldvorderingen ten laste van ...... voorgesproten uit het beroep van den erflater maandag ten dage van het overlijden, zijnde een bedrag van f 2909,15
 • de helft in gelden in rekening courant van Lierop en Zoon te Eindhoven, zijnde een bedrag van 2220,625
 • de helft van de loopende huren tot en met de dag van overlijden, zijnde een bedrag van f 53,-
 • de helft in eene schuldverordening ten laste van A. Fraats te Veghel wegens geleende gelden ......
 • de helft den loopenden interesten deswegen tegoeden over de jaren 1870 tot en met de dag van overlijden, geschat op een bedrag zonder waarde.
 • de helft in de contante gelden ten dage van overlijden, zijnde een bedag van f 81,-

Daartegenover zijn de passieve delen uit de nalatenschap, die een totaalbedrag vertegenwoordigen van f 1415,39 omschreven als:

 • de dood en begrafeniskosten van den overledene, waaronder begrepen de kerkelijke diensten tot en met het eerste jaargetijde ten bedrage van f 540,-
 • het aankopen van een graf en grafzerk, f 400,-
 • de helft,volgens nota aan medicine docter J. van den ... te Eindhoven wegens geneeskundige behandeling van den overledene tijdens zijn ziekte in 1880, zijnde een bedrag van f 13,-
 • de helft volgens nota aan G. Donkers Smet te Woensel wegens gedane werkzaamheden over 1879-1880, zijnde een bedrag van f 13,61
 • de helft volgens nota aan J. Peilemans (?), wagenmaker te Woensel, wegens arbeidersloon en geleverd hout over 1880, zijnde een bedrag van f 6,075
 • de helft volgens nota aan F. Snieders te Gestel, stoff... wegens verdiend loon, zijnde een bedrag van f 3,11
 • de helft aan de heer J.F.D. de Smet, notaris te Veldhoven voor koopsom en gelden verschenen 1-10-1880 wegens aankoop van roerende goederen in 1880 onder het actieve deel opgenomen, zijnde een bedrag van f 177,785
 • de helft volgens nota aan H.P. Peeper en Zoon te Wormerveer wegens geleverde .... in maart 1880, zijnde een berdag van f 3,755
 • de helft volgens rekening aan J. van den Bosch en van der Rijdt, fabrikanten te Best en Donk wegens geleverde diensten in januari 1880, zijnde een bedrag van f 13,09
 • de helft volgens rekening aan H. Touget, fabrikant te Roermond wegens geleverde rokstreep in februari 1880, zijnde een bedrag van f 7,65
 • de helft volgens nota aan J. van den Velden en Co, kooplieden te Eindhoven wegens geleverde garen op 2 januari 1880, zijnde een bedrag van f 35,80
 • de helft volgens nota aan F. van Dijk .... koopman te Eindhoven voor geleverd hout in 1879, zijnde een bedrag van f 77,12
 • de helft volgens nota aan J. van Dijk, timmerman te Eindhoven wegens gedane werkzaamheden in 1879, zijnde een bedrag van f 9,05
 • de helft volgens een nota van vrachtprijzen aan H. van Mierlo te Eindhoven wegens aanvoer van goederen per stoomboot over de jaren 1879 tot en met januari 1880, zijnde een berdag van f 100,95
 • de helft aan grondbelasting over het loopende dienstjaar tot en met de dag van overlijden, zijnde een bedrag van f 4,40

Op 8-10-1880 levert Wilhelmina deze memorie van successie wegens de nalatenschap van wijlen haar echtgenoot in bij de ontvanger van het recht van successie te Eindhoven, alwaar deze wordt geboekt onder nummer 9118. Drie weken later, op 30-10-1880 legt Wilhelmina voor meester P.J.A. Smits, kantonrechter te Eindhoven de eed af ter bevestiging van deze inlevering. Het proces-verbaal van deze eedsaflegging wordt op 6-11-1880 in het gerechterlijk archief van Eindhoven in duplo ingeschreven.


     

© 1998 R.Balhan | Google Analytics | Onderhevig aan wijzigingen (laatst bijgewerkt 15 december 2011)