Plan van aanpak

Mijn interesse in de genealogie werd aangewakkerd toen ik na onze verhuizing van Huizen naar Almere enkele dozen uit ging pakken en ik op eerder gedane resultaten van onderzoek naar een familie Balhan stuitte. Daarnaast had ik, mede door mijn werk, ook grote interesse in computers en met name in een langduriger toepassing daarvan in persoonlijke sfeer. Het idee was snel geboren om beide interesse-gebieden te combineren en een familiegeschiedenis te schrijven en uit te geven.

Oorspronkelijk heb ik altijd als doel gehad de resultaten van zo'n genealogisch onderzoek ook te publiceren, en wel op de overgang naar het nieuwe millenium, op 1 januari 2000. Inclusief studie naar de genealogie in haar algemeenheid en verwerking van de eerste gegevens had ik hier een periode van 10 jaar in gedachte, zodat mijn startpunt op 1 januari 1990 moest liggen. Ik wist toen nog niet wat voor soort onderzoek ik zou plegen, noch welke obstakels ik op mijn weg tegen zou komen.

Met dit chronologische overzicht wil ik een beeld schetsen van de manier waarop deze publicatie is ontstaan. Hoewel ik deze aanpak niet als dé methode van genealogisch onderzoek zou willen bestempelen kan dit overzicht toch een handig hulpmiddel zijn bij het zelf starten van onderzoek en publicatie van de verkregen resultaten. Dit overzicht is echter geen cursus "genealogisch onderzoek", daarvoor kan een ieder terecht in de meeste archieven en het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te Den Haag. Uiteraard kunt u ook mijn boek raadplegen dat ik in samenwerking met het CBG heb geschreven.

Tijdlijn

1 januari 1990
Allereerst wilde ik een studie plegen naar genealogisch onderzoek in het algemeen en termen daarin met behulp van verschillende boeken in de bibliotheek. Ik trok hier maximaal een jaar voor uit.
Uit deze boeken bleek ik nog geen definitieve keuze te kunnen maken uit het soort onderzoek, dat ik wilde plegen. Eenvoudigweg omdat ik de omvang van dergelijke onderzoeken nog moeilijk in kon schatten met de mij op dat moment beschikbare gegevens en de familiale overleveringen dat er "toch niet veel meer te vinden was".
Wel was voor mij duidelijk dat ik, vanuit mezelf geredeneerd, eerst terug moest in de tijd via een zogenaamde Kwartierstaat en daaruit voortvloeiende Stamreeks.
Vervolgens zou ik dan, op basis van de aldan verzamelde gegevens, een besluit kunnen nemen over een Parenteel of Genealogie van de oudste gevonden voorvader. Aldus geschiedde.

januari 1991
Ik begon met het in kaart brengen van de mij beschikbare informatie en vroeg bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te Den Haag de persoonskaarten aan van de voor mij interessante personen. Een voorwaarde daarbij was dat deze personen na 1938 overleden moesten zijn, doch ik was van enkele personen niet geheel zeker van de juistheid van de gegevens. Toch waagde ik de gok. Uit deze persoonskaarten haalde ik al snel de eerste gegevens van ouders en enkele grootouders.
Met deze informatie kon ik reeds afreizen naar het archief, in mijn geval het gemeentearchief van Amsterdam en rijksarchief te Haarlem, om verdere gegevens omtrent deze personen te vinden. Ik pleegde zo nogal snel een gecombineerd stamreeks/kwartierstaat onderzoek, in eerste instantie uitgaande van mijzelf. De stamreeks werd echter nogal vlot afgebroken toen bleek dat mijn oudste voorvader uit België af zou stammen en ik dus nog verder af zou moeten reizen om dit nader te onderzoeken. Ik heb toen tijdelijk even mijn onderzoek op de rest van mijn kwartierstaat gericht, later uitgebreid tot de kwartieren van mijn dochters.

1992
Gedurende de eerste helft van dit jaar werd ik heen en weer geslingerd tussen de verschillende genealogische onderzoeksvormen. Dan weer wilde ik een kwartierstaat samenstellen, dan weer had ik mijn hoop gevestigd op een genealogie van een familie Balhan. Ik was niet erg stabiel in mijn keuze en twijfelde soms nog wel eens of ik wel met deze hobby door zou gaan. Het kostte toch wel erg veel tijd allemaal.

Er vond toen een klein voorval op mijn werk plaats, iets waar ik echter nog weinig waarde aan hechtte. De telefoon ging en ik nam op met mijn naam, waarop de beller met een buitenlands accent vroeg "O, U Hollandse Man ?". Ik bevestigde verbaasd de vraag, maar voordat ik verder kon vragen werd de verbinding abrupt verbroken. Dat telefoontje deed jaren later pas bij mijzelf een belletje rinkelen.

In datzelfde jaar ging ik voor het eerst naar het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te Den Haag en zocht naarstig in de archieven naar aanknopingspunten. Over de naam Balhan was echter nog steeds weinig te vinden, er was ook niet eerder onderzoek naar gepleegd of over gepubliceerd. Wel vond ik de bronvermelding van het wapen Balhan. Tot nu toe was mij alleen een beeltenis van het wapen van een familie Balhan bekend uit Rietstap's "Armorial General". Ik had echter nog geen bevestiging of deze familie Balhan dezelfde was als mijn eigen familie. Uiteraard hoopte iedereen dat wel, maar bewezen was er in mijn ogen nog niets.
Correspondentie met een ver familielid in België bracht aan het licht dat op het plafond van een kerkje in het dorpje Soumagne een afdruk van dit wapen te bezichtigen zou zijn en dat het had toebehoord aan een zekere Jean Balhan, burgemeester. Dit kwam ook overeen met de gevonden bronnen in het CBG. Toen de mij beschikbaar gestelde informatie van een naamreeks ook nog eens aan bleek te sluiten op mijn gegevens en terugging tot ca. 1530 besloot ik eindelijk voor een definitieve onderzoeksvorm. Ik zou mij vanaf heden volledig gaan richten op de nazaten van de stamvader. Ik koos voor een tussenvorm van een Genealogie en een Parenteel, ik weet niet of er een passende genealogische naam voor bestaat.
Een genealogie met alleen de mannelijke nakomelingen vond ik namelijk te beperkt, mede gezien het feit dat in de naamreeks ook een ongehuwde moeder voorkwam. Zou ik alleen kiezen voor de mannelijke nazaten dan zou ik vanuit mijzelf nimmer aansluiting vinden met het verre verleden, maar bij de zoon van deze ongehuwde moeder blijven steken. Dit ging mij niet ver genoeg. Ik vond bovendien dat ik een zo consistent mogelijk resultaat moest krijgen. Het vermelden van deze ongehuwde moeder alleen vond ik onvoldoende. Bij de vrouwelijke nazaten zou ik daarom alleen nog het huwelijk en de daaruit voortkomende kinderen in eerste lijn vermelden en niet verder afdalen. Immers, de familienaam zou door dit huwelijk toch niet worden voortgezet. Ik wilde de kinderen in eerste lijn van deze gehuwde moeders echter om twee elkaar aanvullende redenen toch benoemen:

  1. het verstrekken van zoveel mogelijk verschillende familienamen om
  2. mijn kans op onverwachte bijdragen in de toekomst te vergroten.

1993
Ik werd lid van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) en vereerde het verenigingscentrum in Naarden veelvuldig met een bezoek. Via de aldaar bewaarde bronnen ging ik wederom op zoek naar allerlei gegevens van een familie Balhan, maar vond in eerste instantie bitter weinig. Soms zakte de moed mij in de schoenen, was de familienaam dan zo onbekend in Nederland ?

juni 1994
Zomaar willekeurig, slechts gedreven door het ontbreken van de naam Balhan in het Centraal Naamregister, sloeg ik enkele boeken op in de bibliotheek van het archief van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) te Naarden. In jaargang 1988 van L'Intermediair des Généalogistes stuitte ik op bladzijde 311 op de volgende verwijzing:

Guerin P.
Famille du capitaine de Fléron Thomas Balhan
C.H.Fl., mars 1988, pp 53-56

In eerste instantie heb ik toen contact opgenomen met het Service de Centralisation des Etudes Généalogiques et Démographiques de Belgique (SCGD) te Brussel omtrent uitleg van deze verwijzing. Zij verwezen mij door naar een zekere Pater Pierre Guerin te Luik, schrijver van genoemd artikel. Ik was nu echter genoodzaakt in het Frans te gaan communiceren. Met de opgedane kennis van het Frans van de middelbare school en een dik woordenboek ging ik aan de slag.
Reeds vier dagen na mijn eerste Franse brief aan de pater kreeg ik antwoord terug. Deze pater bleek voorzitter te zijn van een lokale vereniging, Le Cercle Historique de Fléron (CHF), en zou het een hele eer vinden indien ik mij, als eerste Nederlander, aan zou melden als lid van de "Cercle". Voor een afdruk van het artikel verwees hij mij naar het secretariaat, naar een zekere Madame Renkin. Een tweede Franse brief was noodzakelijk. Twee weken later kreeg ik antwoord; de naam Balhan kwam niet alleen in het bewuste artikel voor, maar kwam meer dan 120 maal in verschillende publicaties voor vanaf 1982. Toen begon het bij mij al flink te kriebelen. Ik ben direct lid geworden van de betreffende historische kring en heb een afdruk van de artikelen aangevraagd. Eind augustus 1994 had ik ze allemaal in huis, in het Frans om precies te zijn. Een lange weg van vertaling begon.

Ondertussen vond een tweede voorval op mijn werk plaats. De postbode, van Turkse afkomst, kwam een pakketje brengen. Toen hij mij het pakketje overhandigde waren zijn woorden: "Balhan, dat is een Turkse naam en betekent honingman" en "Balhan, dat was een vroeger heerser". Ik keek hem verwonderd aan en herinnerde hem aan het telefoontje uit 1992, maar daar wist hij niets van. Hij wist verder ook geen details. Zouden we soms uit Turkije stammen? Ik leek vanaf toen met steeds meer toevalligheden te maken te krijgen.

september 1994
Ik ben begonnen met het vertalen van artikelen van "Le Cercle Historique de Fléron". In het begin was dit een hele klus mede gezien het feit dat een flinke hoeveelheid termen geen echte Franse, maar specifiek Waalse termen waren. Naarmate het werk vorderde werd ik steeds meer bedreven in het herkennen van de Frans/Waalse teksten en ging het vertalen steeds vlotter. Uiteraard kwam dit ook door de uniforme wijze waarop de oude akten werden aangehaald. Toch was ik met de flinke hoeveelheid informatie, inclusief de verwerking daarvan met de computer, een kleine twee jaar bezig. Ondertussen schoot onderzoek in de archieven niet echt op, omdat inmiddels per drie maanden nieuwe artikelen verschenen van de CHF, die ook vertaling behoeften. Ik wilde immers bijblijven.
Ik kreeg wel een steeds duidelijker beeld van de samenhang tussen de verschillende artikelen en kon al heel wat personen plaatsen in hun historische omgeving. Toen ik een en ander geheel in kaart had gebracht bleek in ieder geval de gehele 17e eeuw één dorpje en haar directe omgeving als een rode draad door het leven van een familie Balhan te lopen, Fléron, net ten zuidoosten van Luik (B).

Ik kreeg echter het gevoel dat mijn aandacht zich meer ging richten op deze artikelen en een speurtocht leek te worden vanuit het verleden naar het heden zonder enig tastbaar bewijs. Aangezien het mij aan de tijd ontbrak om de archieven in Luik regelmatig met een bezoek te vereren moest ik iets anders verzinnen om onderzoek vanuit het heden te herstellen. Nu ik echter wist dat een belangrijk deel van het leven van de familie zich inderdaad in België had afgespeeld ging ik gericht op zoek naar nog in leven zijnde leden van de familie in dat land.
Via het Internet achterhaalde ik 68 adressen. Ik stelde een standaardbrief met bijbehorende standaard vragenlijst op (wederom in het Frans) en besloot tot de vakantie van 1996 te wachten om een hoeveelheid Belgische postzegels in te slaan om deze, tezamen met een voorgeadresseerde envelop, ook bij te sluiten voor eventueel antwoord.

augustus 1996
Ik stuurde de 68 mogelijke familieleden de bewuste standaardbrieven en wachtte geduldig op hun antwoord. Uiteindelijk kreeg ik van 26 bericht terug. Statistisch gezien een heel aardige score.
De ontvangen gegevens leverde niet alleen een hoeveelheid fragment-genealogiën op, waarmee ik weer aanknopingspunten kreeg voor verder archivaal onderzoek, maar bevatte ook een fotocopie van een ansichtkaart van een toren met een wel heel opmerkelijke naam, La Tour Balhan. Deze toren bleek te staan in Château-Thierry, een dorpje halverwege Parijs en Reims.
Dus maar weer in de Franse pen geklommen en een brief gestuurd naar het VVV-kantoor aldaar om meer informatie omtrent deze toren aan te vragen. Ik kreeg weer keurig antwoord, blijkbaar was mijn Frans toch nog niet zo slecht, en wie schetste mijn verbazing. Deze toren leek in de 15e eeuw reeds toe te behoren aan een zekere Jean Balhan. Zouden we dan oorspronkelijk toch niet uit België afkomstig zijn, maar wellicht uit Frankrijk ?

april 1997
Vondst van gegevens over een zekere Godfried van Grandpré, heer van Balhan en Chateau-Porcien, een klein plaatsje ten Noord-oosten van Reims, wees eveneens in de richting van een Franse herkomst, zelfs mogelijk naar dezelfde streek. De naam was nu al terug te voeren tot de 12e eeuw.
Daarnaast vergaarde ik allerlei informatie omtrent de mogelijke betekenis van de naam, niet alleen via het Internet, maar ook via allerlei literatuur in archieven en bibliotheek.

januari 1998
Omdat ik nu regelmatig op het Internet op zoek ging naar nieuwe gegevens omtrent de naam Balhan, kwam ik steeds meer in contact met personen met dezelfde achternaam. Toen ook bleek dat enkele personen uit Amerika kwamen moest ik nu ook in het Engels gaan communiceren. Gezien mijn werk een veel kleiner probleem en te nemen hindernis dan het Frans.
Over het algemeen kreeg ik uitsluitend positieve reacties terug. Ook deze contacten leverden weer nuttige fragment-genealogiën op, die ook weer vaak terugvoerden naar de provincie Luik.
Omdat ik enkele familiegegevens inmiddels ook zelf via het Internet beschikbaar had gesteld namen geinteresseerden in de familienaam of deze gegevens ook zelf contact met mij op. De wereld leek zich inderdaad gemakkelijk te ontsluiten.

augustus 1998
Publicatie van gegevens voorbereiden voor CD-ROM en Internet. Een nieuwe ontdekking bracht de voorvallen uit 1992 en 1994 nog dichter bij een Turkse theorie. Ik vond inderdaad, zij het nog onbewezen, informatie over een voormalig Seldjoeks-Turks heerser, genaamd Balhan of Balban, die geheerst lijkt te hebben tijdens de kruistochten in de 12e en 13e eeuw. Ik zal nog jaren werk hebben dit allemaal uit te zoeken en te verifiëren.

januari 1999
Dit jaar heb ik uitgetrokken voor de verdere verificatie van de op dit moment verzamelde informatie. Ik besef namelijk heel goed dat ik de juistheid van mijn gegevens nog aan objectieve bronnen moet toetsen. Ik zal toch eens veelvuldig het archief in moeten, zeker in België.

1 januari 2000
Geplande eerste publicatie op CD-ROM en Internet. Ik heb mijn gegevens en beschrijvingen herhaaldelijk gecontroleerd, ook of deze in strijd waren met de Auteurswet of de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

maart 2000
Op 17 maart wordt, na een interview met de betrokken journalist van die krant René Torley Duwel, mijn webpagina gepubliceerd in de Gooi en Eemlander. Ik heb een scan van bedoeld artikel voor u ter inzage beschikbaar.

juni 2001
Zo'n anderhalf jaar na de eerste publicaties op internet heb ik inmiddels mijn publicaties voorzien van een geheel vernieuwde layout. Ik maak nu gebruik van Cascaded Style Sheets om mijn presentatie van gegevens nog meer te kunnen waarborgen op de verschillende PC platformen van mijn lezers. Inmiddels ben ik ook bijna bij alle gerenommeerde genealogische websites bekend en zijn links naar mijn homepage aangebracht. Dit levert keer op keer weer extra treffers op, maar ook verzoeken tot het verstrekken van informatie uit mijn archieven. Ik ga er gretig op in, aangezien ik zelf ook blij ben met iedere hulp die ik maar krijg.
Op mijn website heb ik een formulier toegevoegd om lezers uit te dagen meer van hun gegevens aan mij prijs te geven zodat de geschiedenis nog meer "vlees" kan krijgen.

september 2001
Hoewel dit niet specifiek met mijn website zelf te maken heeft ben ik inmiddels ook via het Internet toegetreden tot een team van ontwikkelaars van een genealogisch programma, Alfaer. Behalve het bemannen van de helpdesk ontwikkel ik daar nu ook het online helpsysteem voor.

januari 2002
Ik heb mijn webpagina verplaatst naar een andere provider, eentje die ik gewoon via mijn ADSL verbinding kan bereiken zonder eerst apart naar een FTP-site te hoeven inbellen. Dat scheelt weer aardig wat upload-kosten. Ben nu bezig de presentatie van mijn gegevens nog vriendelijker te maken (o.a. door de standaard Windows® scrollbar te vervangen door een stukje javascript.

juni 2002
Ik heb inmiddels weer aardig wat familiegegevens, met name van de kant van Verflieren en Reesen verzameld, en deze deels verwerkt in de publicaties. Daarnaast krijg ik steeds meer spontaan aangeboden informatie toegezonden. Ik noem in het bijzonder Omèr de Wilde uit Clinge voor het toezenden van correcties en aanvullingen op het geslacht Verflieren.

september 2002
Tot nu toe hield ik mijn gegevens bij in verschillende familiebestanden, voortgekomen uit de beheersbaarheid daarvan met het genealogische programma waar ik mee werkte. Ik was hier echter niet echt gelukkig mee, aangezien er nogal wat personen over de verschillende bestanden verdeeld waren. Daarnaast had ik ook een groot aantal personen, die in meerdere bestanden voorkwamen. Bij wijzigingen en/of toevoegingen gingen langzamerhand mijn bestanden qua juistheid van gegevens uit de pas lopen. Ik besloot alle gegevens in één bestand te plaatsen en moest daarvoor:

  1. In mijn huidige programma per bestand de gegevens exporteren naar GEDCOM.
  2. Deze GEDCOM's één voor één importeren in een nieuw bestand. Ik gebruikte het programma PAF om een nieuw bestand te maken, aangezien dit programma de mogelijkheid had om bestanden samen te voegen.
  3. Daarna heb ik alle dubbele personen verwijderd.
  4. Toen de onjuiste gegevens gecorrigeerd (o.a. de verschillende notities).
  5. Alle samengevoegde gegevens heb ik naar een nieuwe GEDCOM geexporteerd.
  6. Deze GEDCOM heb ik opnieuw geimporteerd in mijn oorspronkelijke programma.
  7. Daarbij alle genealogische uitvoeren gecontroleerd en foutjes gladgestreken.
  8. Tenslotte heb ik de bestandsstructuur aangepast aan de nieuwe situatie.

Deze werkzaamheden hebben mij zeker zo'n drie dagen gekost, maar nu heb ik dan ook alles weer helemaal op een rijtje. Ruim de investering waard, aangezien ik de overstap wil maken naar Aldfaer, het programma waar ik qua helpontwikkeling ook zelf al zo'n jaar bij betrokken ben.

september 2003
Mijn inspanningen in de genealogische wereld blijven niet onopgemerkt. Er ontstaat een samenwerkingsverband met A.W. Bruna Multimedia Uitgeverij, Rob van Drie van het Centraal Bureau voor Genealogie en mijzelf, namens de Stichting Aldfaer. Het idee is geboren om een boek te gaan schrijven over de methodiek van genealogisch onderzoek en de verwerking van de gevonden gegevens in het programma Aldfaer. Samenwerking met Rob voelt als een droom van een jonge voetballer die later samen met zijn idool in hetzelfde elftal gaat spelen. Toen ik in 1990 met genealogie begon vond ik de boeken van Rob al een van de beste op dat gebied, dus ik was zeer verheugd dat we nu samen een boek konden schrijven. Ik kon toen nog niet vermoeden dat er in de komende acht jaren verschillende drukken van 'Je Stamboom op de computer' zouden verschijnen.


december 2007
De afgelopen vijf jaren stonden voornamelijk in het teken van aanvullen van familiegegevens, toevoegingen aan de verschillende genealogische overzichten, updaten van persoonskaarten, patroniemenlijsten en dergelijke.

december 2008
En weer een jaar voorbij, een nogal heftig jaar. Ook al stap ik regelmatig terug in het verleden om af en toe de tijd te vergeten, diezelfde tijd haalt mij toch weer in. In april van 2008 overlijdt, na een langdurig ziekbed, mijn schoonmoeder, Bets Verflieren-Reesen, ruim 7 jaar na mijn schoonvader, Nico Verflieren. Het is vreemd en doet ook pijn om mensen die zo dichtbij je staan ook in je eigen stamboom te moeten laten ontvallen. Plotseling is het geen simpele notering uit het verleden meer, maar een definitieve streep door het heden. De donkere kant van deze hobby.

februari 2009
Ik was een beetje uitgekeken op het design van de site en besloot wederom voor een veranderde lay-out. Aangezien ik al gebruik maakte van verschillende stylesheets was het niet heel veel werk om de indeling, kleurstelling en navigatie aan te pakken. Ik had op de 'oude site' ook allerlei hyperlinks aangebracht naar mogelijk nuttige sites met betrekking tot genealogie, zowel binnen als buiten Nederland. Een aantal daarvan bleken bij nadere controle echter verouderd of te leiden tot niet gevonden pagina's. Ik besloot dan ook mij vanaf nu te beperken tot eigen publicaties. Tenslotte pretendeer ik met deze site geen portal naar andere genealogische bronnen te willen zijn. Het onderhoud van al die externe links is bovendien behoorlijk tijdrovend, tenminste als je je bezoekers geen 'broken links' wilt presenteren.

december 2009
Eigenlijk weer een jaar vol echt stamboomonderzoek, verzamelen van allerlei gegevens en verwerking daarvan in de verschillende publicaties.
In het bijzonder wil ik noemen de aanvulling van de voorouders van Ida van Loon, die mij halverwege 2008 al spontaan in GEDCOM formaat werden toegestuurd door L.J. (Bert) van Loon (email adres mei 2008: l.j.vanloon@misc.utwente.nl). Zomaar weer een 600 tal personen erbij.

maart 2010
Het eerste kwartaal van 2010 heb ik gebruikt om de redactie van mijn website te herzien. Ondanks dat de site al behoorlijk wat informatie bevatte, was dit voor de buitenwereld niet altijd even duidelijk. Er waren nog te veel links die leuke achtergrondinformatie verborgen hielden. Zo werd mijn website meer een zoekplaatje dan een gestructureerde internet publicatie. Daarnaast stond er ook overbodige informatie op van geslachten waarvan ik dacht daar ooit verder onderzoek naar te willen plegen, maar de praktijk wees uit dat ik daar nimmer aan toe zou komen. In diezelfde tijd werd mijn site genomineerd in de verkiezing van 'Genealogisch Goed', een zoektocht naar de beste genealogische internetpublicatie van 2009 (zie website). Ik heb helaas niet(s) gewonnen, maar meedoen was evengoed leuk en spannend.

Ik besloot voor een complete metamorfose, waarbij ik omwille van de herkenbaarheid, het oorsponkelijke ontwerp van de site niet helemaal overhoop gooide, maar mij voornamelijk richtte op de wijze waarop ik mijn informatie nog beter wilde presenteren. Tegelijkertijd, maar dat merkt niemand die naar de site kijkt, breng ik meer structuur aan in mijn bestanden en schakel ik definitief over naar het ontwikkelen in PHP. Dat scheelt een hoop kopzorgen omtrent het onderhouden van de verschillende pagina's.
Gedurende deze werkzaamheden stuit ik echter op nog meer gegevens, onder andere de voorouders van Oudelette de Magnée, waardoor ik in een klap mijn kwartierstaat tot voorbij Karel de Grote kan brengen. Niet dat dat mijn doel was, maar het blijft toch leuk aansluiting te vinden bij bekende geschiedkundige personen. Mijn bestand is inmiddels gegroeid tot boven de 3000 personen. Via email corresponentie met Piet Scheerders van lokale volksmuziekgroep Ambras uit Zeeuws-Vlaanderen kom ik in bezit van een CD waarop het Klingelied (over de moord op Henriette Philomena Verflieren) wordt gezongen. Ik vraag hun direct toestemming om het lied ook op de website te mogen opnemen, want het is toch wel heel speciaal het lied te beluisteren tijdens het lezen van het verhaal. Gelukkig mag ik een link plaatsen.

april 2010
Een maand later heb ik 5 verschillende lijnen naar Karel de Grote weten te herleiden, de genealogie van de graven van Grandpré toegevoegd om het hoofdstuk 'Terug naar de Middeleeuwen' wat meer kleur te geven en weer een flink aantal voorouders van Ellen's kant teruggevonden.

oktober 2010
Na even een kort uitstapje naar onderzoek naar het geslacht Rommers voor Jay, mijn collega bij LG Electronics verleg ik mijn aandacht nu meer en meer naar het geslacht Verflieren. Ik vind een behoorlijk aantal sites met interessante verhalen over de geschiedenis van Woensel en ik wordt steeds nieuwsgieriger naar de opkomst van de linnenweverijen in die streek. Ik schaf mij ook een boek aan van Gabriël van den Brink, "De grote overgang. Een lokaal onderzoek naar de modernisering van het bestaan, Woensel 1670-1920" en verdiep mij in de lokale geschiedenis. Mijn eerste verhaal over Joannes, linnenfabrikant te Woensel, wordt geboren.

december 2010
De afgelopen twee maanden ben ik, uitgaande van mijn beide dochters, weer eens bezig met het vullen van de voorouderwaaier. Systematisch controleer ik en vul ik generatie na generatie in. Ik maak hierbij veel gebruik van online bronnen, zoals 'Genlias' en verschillende archieven. Er komen met de dag steeds meer gedigitaliseerde akten online, zodat onderzoek 'vanuit de luie stoel' steeds leuker wordt. In de tussentijd schrijf ik aan de inmiddels vijfde druk van 'Je Stamboom op de computer'.

maart 2011
Het eerste kwartaal van 2011 probeer ik de reeksen naar Karel de Grote nog verder naar het heden mijn kwartierstaat 'in te trekken'. Ik vind verschillende nieuwe aanwijzingen in de richting van de geslachten de Magnée en Delle Roche en de kans wordt steeds groter dat ik een nieuwe reeks weet samen te stellen die ergens tussen 1100 en 1500 begint. Ik begin vast een nieuwe rubriek en breng de oorsprong van het geslacht Faschotte de Magnée in kaart. Naarmate ik hierin vorder stel ik steeds meer vragen in een Franstalig forum (HerveGeneNet), waar veel mensen zijn aangesloten die ook onderzoek doen in het Luikse. Ik duikel allerlei documenten op, verricht literair onderzoek. Puzzelen was nog nooit zo leuk. Ben volledig in de riddertijd beland en weet in de periode 1000-1400 verschillende extra interessante reeksen samen te stellen. Ik besluit ze rijkelijk(er) te illustreren met allerlei achtergrondverhalen, schema's en maak nieuwe rubrieken aan onder het Middeleeuwse menu (o.a. de oorlog tussen de clans Awans en Waroux). Wat een leuke hobby is het toch.

december 2011
Zoveel ingescande oude boeken op Google, ik heb weer een nieuw interessegebied gevonden. Speuren in al die oude Franstalige documenten, op zoek naar nog meer aanknopingspunten in het verleden en oplossen van al die opgepende tegenstrijdigheden. Het afgelopen half jaar heb ik niets anders gedaan dan lezen, lezen, lezen. Uiteindelijk leidden al die inspanningen tot het uitgewerkte nageslacht van Raes van Dammartin en Alix van Warfusee en die van de heren van Hamal. De laatste lijken aan te sluiten op Fran&ccedule;oise Lambinon, de moeder van Marguerite de Magnee, die op haar beurt echtgenote was van Thomas Balhan, kapitein van Fleron.


     

© 1998 R.Balhan | Google Analytics | Onderhevig aan wijzigingen (laatst bijgewerkt 15 december 2011)